Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Nejnovější doporučení pro aplikaci inzulinu

Léčba
Publikováno: 2011-05-03 Přečteno: 13108 Vytisknout

Mezinárodní skupina odborníků vydala loni nová doporučení k aplikaci inzulinu u diabetiků, která vycházejí z výsledků nejnovějších studií v oboru. Cílem doporučení je, aby byl inzulin aplikován správně a bylo tak dosaženo co nejlepší kompenzace diabetu.

Psychologické problémy při aplikaci inzulinu
Děti bývají na začátku léčby inzulinem často velmi úzkostné, což může vycházet i z předchozí zkušenosti s očkováním. Úzkost se často přenáší i na rodiče a zdravotníky. Může být zmírněna, když rodič a dítě společně aplikují injekci fyziologického roztoku, ředěného inzulinu či 1 jednotky inzulinu záhy po diagnóze diabetu. Mladším dětem pomůže rozptýlení pozornosti nebo hra. Je třeba se ptát aktivně na bolest. Pro děti je největší oporou přítomný a uklidňující rodič.
U starších dětí (mladistvých) se nejčastěji objevuje vynechávání dávek (zapomenutí nebo stud aplikovat dávku před vrstevníky). V případě nevysvětlitelného váhového úbytku, zejména u dívek, je třeba myslet na vynechávání dávky jako metody hubnutí. Z aplikace mohou mít, především na začátku, strach i dospělí, je však třeba si uvědomit, že inzulin je nutný k dobrému zvládnutí diabetu, což je nezbytné pro  předcházení diabetickým komplikacím v budoucnu..

Edukace (vzdělávání) pacienta
Studie ukazují, že ne všichni pacienti jsou správně edukováni. Pacient je partner a zdravotník mu nabízí své rady a zkušenosti. Úvodní edukace by měla být vždy následována trvalým informováním o všem důležitém a o problémech, které se vyskytly nebo mohu vyskytnout. Zdravotník musí aktivně pátrat, zda pacient informace správně a v potřebném rozsahu pochopil. Dobrá edukace pacienta má vliv na zlepšení kompenzace diabetu.

Skladování inzulinu a manipulace s ním
Většina těchto údajů pochází od výrobců léčiva. Neotevřený inzulin má být skladován v té části chladničky, kde nedojde k zmrznutí. Používaný inzulin může být skladován při pokojové teplotě, např. v inzulinovém peru, maximálně po dobu jednoho měsíce. Inzulin s prodlouženou dobou účinku (NPH) se musí před použitím promísit valivým pohybem, aby vznikl roztok mléčně bílé barvy.

Aplikace inzulinu
Většinou nejsou bolestivé (někdy se může ale omylem jehla dostat do styku s nervovým zakončením). Doporučuje se aplikovat inzulin pokojové teploty. Pokud se místo vpichu potírá alkoholem, je třeba vyčkat na jeho úplné zaschnutí. Lepší je používat jehly s kratší délkou a menším průměrem. Masáž místa vpichu před aplikací a po ní není doporučována, neboť může urychlit absorbci (vstřebávání) inzulinu.
Inzulinová analoga lze aplikovat ve všech obvyklých místech, rychle působící analoga by neměla být aplikována do svalu, stejně jako dlouho působící (hrozí riziko těžké hypoglykémie).
Lidské inzuliny rychle působící aplikujeme přednostně do břicha, odkud se nejrychleji vstřebávají. NPH se aplikují přednostně do stehna a hýždě (nejpomalejší absorbce). Premixovaný inzulin by měl být ráno podán do břicha, rychlejší absorbce slouží k pokrytí tzv. postprandiální glykémie (po jídle) po snídani, večer by měl být podán do stehna nebo hýždě, čímž se sníží riziko noční hypoglykémie.

Péče o místo vpichu
Před každou aplikací inzulinu je třeba zkontrolovat, zda místo nevykazuje známky zánětu, infekce, zda není oteklé apod. Dezinfekce místa vpichu se nevyžaduje, pokud se pacient nevyskytuje v infekčním prostředí (nemocnice, pečovatelský dům). Injekce přes oděv není optimální, ačkoli nebyly pozorovány nežádoucí účinky (nelze však kontrolovat místo vpichu a zvednout kožní řasu).

Správné použití pera
Nejprve je potřeba zpozorovat kapku na hrotu jehly (je to známka volného průtoku a vytlačení mrtvého prostoru jehly). Poté lze nastavit požadovanou dávku a aplikovat. Před vytažením jehly by pacienti měli počítat do deseti, aby zabránili úniku léku (je to nezbytné především při vyšších dávkách). Dle možnosti by jehla měla být použita jen 1x a poté bezpečně zlikvidována. Pera by neměla být sdílena mezi více pacienty.

Délka jehly
Cílem aplikace je spolehlivé podání inzulinu do podkožního (subkutánního) prostoru, výběr délky jehly se přizpůsobuje tomuto cíli a je tedy individuální. Dříve doporučované jehly jsou nyní považovány za příliš dlouhé pro většinu dospělých i dětí (hrozí riziko nitrosvalové aplikace). Kratší jehly jsou bezpečnější a často jsou také lépe tolerovány.
U dětí a mladistvých se doporučují délky jehel 4, 5 nebo 6 mm. Při použití 4mm jehly je u mnoha dětí i dospívajících možná aplikace i bez kožní řasy pod úhlem 90 stupňů, některé hubené děti ale kožní řasu potřebovat budou. Při použití 6mm jehly je většinou třeba kožní řasa nebo je možná aplikace pod úhlem 45 stupňů.
I u dospělých (včetně obézních) jsou doporučeny jehly 4,5 a 6 mm. Při použití 4mm jehly je možná aplikace i bez kožní řasy pod úhlem 90 stupňů, při použití 6mm jehly je většinou třeba kožní řasa nebo je možná aplikace pod úhlem 45 stupňů. Neexistuje medicínský důvod pro použití jehly 8mm, pokud ji už někteří pacienti používají, měl by se inzulin aplikovat do kožní řasy a pod úhlem 45 stupňů.

Kožní řasy
Používají se, pokud předpokládaná vzdálenost od povrchu kůže ke svalu je menší než délka jehly. Zvedání řasy je poměrně snadné na břiše a stehně, obtížnější na hýždích a prakticky nemožné na paži. Řasu zvedáme palcem a ukazovákem, minimalizuje se riziko současného zdvihání svalu.

Rotace injekčních míst
Důsledné střídání aplikačních míst chrání podkožní tkáň před poškozením. Již od začátku léčby inzulinem by měl pacient znát tzv. rotační schéma. Břicho je rozděleno do kvadrantů (nebo půlek při využití stehem a hýždí). Jeden týden se používá jeden kvadrant, poté následuje rotace ve směru hodinových ručiček. Injekce by měly být rozmístěny aspoň 1 cm od sebe. Viz obrázek.Lipohypertrofie
Jedná se o měkké nebolestivé tukové uzly, které se objevují v podkožní tkáni v místech aplikace inzulinu. Kontrola těchto útvarů se provádí zrakem i pohmatem (některé uzly totiž nejsou na první pohled viditelné). Lékař by měl aplikační místa kontrolovat aspoň 1x ročně. Do lipohypertrofií neaplikujeme inzulin, jeho vstřebání může být nepravidelné a opožděné, což by mohlo vést ke zhoršení kompenzace diabetu. Prevence a léčba lipohypertrofií zahrnuje používání čistých lidských inzulinů, střídání míst vpichu, využívání větších aplikačních oblastí a vyhýbání se opakovanému používání jehel.

Krvácení a modřiny
Mohou vznikat po aplikaci inzulinu, jde o drobné komplikace, které nemají vliv na vstřebání inzulinu a léčbu diabetu.

Těhotenství
Těhotné ženy by při aplikaci do břicha měly dělat kožní řasu. Ve třetím trimestru těhotenství se inzulin neaplikuje kolem pupku.

Zdroj: Policar M. Nová aplikační doporučení pro diabetiky. Sestra v diabetologii. Suplementum 1/2011. www.geum.org

Originální dokument: Frid A, Hirsch L, Gaspar R et al. Scientific Advisory Board for the Third Injection Technique Workshop. New injection recommendations for patients with diabetes. Diabetes Metab 36, Supl. 1:3 - 18, 2010.

 

 

 

 

 
Navigace: