Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


S diabetem za volantem: předpisy v roce 2011

Politika a legislativa
Publikováno: 2011-06-02 Přečteno: 3904 Vytisknout

V rámci avizovaných změn v posuzování zdravotní způsobilosti pro držení řidičského průkazu došlo k avizovanému přiblížení naší zákonné úpravy s normami Evropské unie. Od 15. 4. 2011 platí nová vyhláška upravující podmínky zdravotní způsobilosti pro držení řidičského průkazu. Změny pro pacienty s diabetes mellitus jsou obecně zpřesněny, zpřísněny a kladou více důraz na prokazování „nerizikového či bezpečného chování\" pacientem než vyžadovala minulá vyhláška. Kontrola způsobilosti nadále spadá do kompetence diabetologa a musí být provedena alespoň jedenkrát za 3 roky.

Vyhláška se mění zejména v těchto bodech:
A. Ponechává i nadále zvážení držení řidičského průkazu na posouzení celkového stavu pacienta, ale navíc přímo vylučuje způsobilost k řízení u těch pacientů, kteří prodělali v období posledních 12 měsíců druhou a další těžkou hypoglykémii (nutnost pomoci další osobou) či druhou a další hypoglykémii, která byla bezpříznaková.
B. Pro řidiče skupiny 1 (neprofesionály): pro období 12 měsíců po první těžké hypoglykémii (nutnost pomoci druhou osobou) je možno přiznat způsobilost pouze na základě odborného vyšetření. Totéž platí pro pacienty s orgánovými komplikacemi diabetu.
C. Pro řidiče skupiny 2 (profesionály) platí kromě výše uvedených podmínek bodu B dále následující ustanovení: pacient je způsobilý k řízení, pokud užívá léky potenciálně způsobující hypoglykémii, ale nemá žádné komplikace diabetu a v posledních 12 měsících neprodělal žádnou těžkou hypoglykémii (vyžadující pomoc druhé osoby) a nebo pokud si hypoglykémii uvědomuje, je schopen doložit pravidelné měření 2x denně a v době související s řízením a prokáže, že rozumí rizikům hypoglykémie (nutno zaznamenat do dokumentace).
D. Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 3 roky.

Vyhláška č. 72/2011 Sbírky zákonů nahrazuje vyhlášku 277/2004 Sb.
Příloha V.
Nemoc diabetes mellitus vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
1. Nemoc diabetes mellitus vylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, pokud způsobuje takové zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích, a to zejména skupina 1 a 2
a) druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo
b) druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a to bez varovných příznaků nebo si je žadatel nebo řidič neuvědomuje.
2. Stavy související s nemocí diabetes mellitus, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření
skupina 1
a) stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, nebo
b) diabetes mellitus doprovázený orgánovými komplikacemi.
skupina 2
a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 1, pokud dále není stanoveno jinak,
b) diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykémie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus a řidič nebo žadatel
1. si hypoglykémii nebo její varovné příznaky uvědomuje,
2. je schopen doložit pravidelné měření glykemie, které provádí alespoň dvakrát denně, a jde-li o řidiče, pak v době související s řízením, a
3. prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykémie přináší; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.
Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 3 roky.

Zdroj: Brož J. Diabetes mellitus a řízení motorových vozidel. www.dm2t.cz

 
Navigace: