Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


ODPOVĚZTE A VYHRAJTE CENY PRO ZDRAVÍ OD ŽIVOT A CUKROVKA.CZ!

Soutěž
Publikováno: 2012-03-06 Přečteno: 4439 Vytisknout

Připravili jsme pro Vás PRÁVĚ TEĎ soutěž o kvalitní parní hrnec TEFAL VITAMINE + VC 4003 nebo o dva krokoměry WALKER od firmy YAMAX, které patří k nejkvalitnějším na světě - jeden pro Vás a druhý pro vašeho partnera nebo kamaráda. Neváhejte a čtěte dál!

Budete zařazeni do slosování, když odpovíte na níže uvedené 4 otázky (správně je vždy jen jedna odpověď) a když stručně zodpovíte otázku na konci dotazníku. Soutěž trvá do půlnoci 20.3. Po jejím skončení budou zveřejněny správné odpovědi na otázky na webu Život a cukrovka a na facebooku Život a cukrovka. Výherce bude informován e-mailem a bude si moci vybrat svou výhru - buď parní hrnec Tefal nebo 2 krokoměry Walker.

Parní hrnec Tefal Vitamine + Vám rychle a se zachováním maxima vitamínů připraví chutný oběd. Má 3 odnímatelné varné nádoby a je v něm možné připravit i rýži nebo vejce.

Superkvalitní krokoměr Walker je velice užitečný pomocník při sportu -  spočítá, jakou vzdálenost a jak rychle jste ušli a kolik jste spálili energie.

Dotazník najdete ZDE nebo na facebooku

SDÍLEJTE TENTO ČLÁNEK S VAŠIMI PŘÁTELI NA FACEBOOKU A DEJTE JIM TAK MOŽNOST ZÚČASTNIT SE SOUTĚŽE TAKÉ!

Před soutěžením si prosím přečtěte Pravidla soutěže uvedené níže:

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Článek I.

Definice

1)      Vyhlašovatelem soutěže (dále jen „vyhlašovatel") je společnost: Medica Healthworld a.s., sídlem Praha, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00, IČO 27661857, sp. zn. B 10599 vedená u rejstříkového soudu v Praze.

2)      Účastníkem soutěže (dále jen „účastník" nebo „soutěžící") je osoba starší 13ti let, která se řádně zaregistruje, zodpoví soutěžní otázky a poskytne příspěvek na zadané téma. Účastníky soutěže nemohou být zaměstnanci vyhlašovatele a jejich rodinní příslušníci.

3)      Síť Facebook (dále jen „Facebook") je veřejná síť sociálního charakteru provozovaná na internetu, kterou lze užívat prostřednictvím aplikace a za podmínek s nimi souvisejících dostupných na adrese http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf.

4)      Aplikací je webová prezentace dostupná na adrese www.zivotacukrovka.cz stejně jako odpovídající prezentace na síti Facebook.

5)      Výhercem je účastník soutěže, který byl v souladu s pravidly soutěže náhodným způsobem vybrán, aby obdržel cenu.

Článek II.

Pravidla užívání

1)      Facebook žádným způsobem nezodpovídá za obsah této aplikace, ani aplikací souvisejících. Facebook nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty na zisku nebo jiné následné, zvláštní, nepřímé nebo náhodné škody vniklé z nebo v souvislosti s touto aplikací. Pokud platné právo takovou možnost neumožňuje, je odpovědnost sítě Facebook omezena v maximální možné míře.

2)      Facebook žádným způsobem nesponzoruje, neschvaluje, nespravuje a není žádným způsobem spojen se soutěží.

3)      Veškeré informace poskytnuté prostřednictvím této aplikace jsou poskytovány pouze vyhlašovateli soutěže. Žádným způsobem nebudou poskytovány síti Facebook.

4)      Obsah, informace, vizuální rozhraní, grafika, design, zdrojový kód, software, a další složky této aplikace, jsou výhradním vlastnictvím vyhlašovatele, které podléhá ochraně právním řádem ČR, zejména právem autorským, právem ochranných známek a právem obchodního tajemství. Nikdo jiný není oprávněn kopírovat, distribuovat, vystavovat či prodávat jejich obsah či software.

5)      Vyhlašovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah dat poskytnutých účastníky v žádném právním kontextu, ani spoluodpovědnost za následky zveřejnění těchto dat, s čímž účastníci výslovně souhlasí.

6)      Účastníci jsou povinni tuto aplikaci užívat jen v souladu s platnými  právními předpisy České republiky a nejsou oprávněni jej využít k porušování práv vyhlašovatele, jiných účastníků či třetích osob.

7)      Úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období v aplikaci. V pochybnostech o rozporu mezi těmito úplnými pravidly a jejich zkrácenou verzí, komunikovanou na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží, platí tato úplná pravidla.

Článek III.

REGISTRACE

1)      Řádnou registrací se rozumí vyplnění registračního formuláře a uvedení všech povinných registračních údajů. Účastník je povinen při registraci uvádět jen pravdivé a aktuální údaje. Registrací účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a těmito podmínkami.

2)      V případě jakékoli změny v uváděných údajích je účastník soutěže povinen neprodleně vyhlašovatele o této změně informovat a poskytnout mu aktuální údaje, jinak ztrácí právo účastnit se soutěže a právo na přiznání výhry vyhlašovatelem.

3)      Každý soutěžící může být do soutěže v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.

Článek IV.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1)      Soutěž probíhá po dobu 2 týdnů od data vyhlášení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo trvání soutěže kdykoliv ukončit.

2)      Předmětem soutěže je zodpovědět soutěžní otázky v souladu s informacemi dostupnými v aplikaci. Příspěvky poskytnuté účastníky soutěže nebudou předmětem hodnocení. Soutěžící registrací poskytuje souhlas se zveřejněním příspěvku.

3)      Nejpozději během 14 dnů po ukončení soutěže osoba pověřená jednáním za vyhlašovatele určí výherce soutěže. Výherce bude oceněn vyhlašovatelem.

4)      Výherce bude informován o výhře prostřednictvím kontaktních údajů uvedených při registraci.

5)      Výhry budou zaslány na adresy poskytnuté výherci pouze v rámci území ČR, nejpozději do 1 měsíce od data určení výherce, nebo mohou být vyzvednuty osobně v sídle vyhlašovatele. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti. Výherci může být účtováno poštovné formou dobírky. V případě, že se výhra vrátí odesílateli, bude po dobu 1 měsíce připravena k osobnímu vyzvednutí v sídle vyhlašovatele. Pokud výhra nebude v této lhůtě vyzvednuta, propadá ve prospěch vyhlašovatele.

6)      V případě, že výherce uvedl v registračním formuláři nesprávné údaje, nebo jinak porušil tyto podmínky, ztrácí právo na výhru.

Článek V.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1)      Vyhlašovatel se zavazuje, že bude získávat pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro úspěšný průběh soutěže a následné předání výher. Presumuje se, že veškerá data získaná od účastníků jsou osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů").

2)      Vyhlašovatel se zavazuje, že osobní údaje účastníků nebudou předávány žádné třetí osobě. Účastník soutěže dává registrací souhlas se zveřejněním jména a příjmení v případě výhry.

3)      Osobní údaje účastníků mohou vyhlašovateli sloužit pro statistické účely a jako kontaktní údaje pro informování výherce, zaslání výher nebo dárků za účast v soutěži, případně pro zaslání informací o nových soutěžích.

4)      Sdělení o výhrách nebo informující o nových soutěžích mohou obsahovat i reklamní sdělení.

5)      Účastník může kdykoli zrušit svou registraci. Po zrušení registrace budou veškerá data anonymizována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

6)      Vyhlašovatel nenese odpovědnost za případné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům účastníků soutěže nebo k jejich účastnickým účtům nebo k příslušné databázi a jakékoli údaje s charakterem osobních údajů zneužijí nebo je zpřístupní jiným osobám. Zároveň se ale zavazuje chránit účastnická data v nejvyšší možné technické míře, aby zabránil jejich úniku.

7)      Účastníci poskytují souhlas s tím, že užitím aplikace nebo vložením dat stvrzují, že tak činí na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Vyhlašovatel se tímto zříká v nejvyšší míře možné dle platných právních předpisů ČR odpovědnosti za míru, charakter a účel využití účastnických údajů. Tímto využitím se zejména má na mysli využití obvyklé charakteru veřejné sítě Facebook, jako například, avšak nejen, shromažďování veřejně zpřístupněných údajů o účastnících třetí osobou.

Článek VI.

DALŠÍ PODMÍNKY

1)      Účastníci se poskytnutím příspěvku zříkají nároku na jakýkoli majetkový prospěch vůči vyhlašovateli nebo jeho právním nástupcům, spojený s využíváním těchto příspěvků nejen po dobu trvání soutěže, ale i po jejím skončení, ke komerčním účelům.

2)      Vyhlašovatel nepoužije příspěvky jiným způsobem než jejich zveřejněním v materiálech propagujících vyhlašovatele.

3)      Vyhlašovatel nenese odpovědnost za zásahy třetích osob do autorských práv účastníků. Vyhlašovatel taktéž neodpovídá za škodu způsobenou serveru Facebook účastníky v souvislosti s užíváním této aplikace.

4)      Vyhlašovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru.

Článek VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1)      Výhry ze soutěže není možno vymáhat soudní cestou.

2)      Vyhlašovatel odpovídá za zdanění výher v souladu s platnými právními předpisy ČR.

3)      V případě, že je jednotlivé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv na platnost či účinnost jakéhokoli jiného ustanovení těchto podmínek, i když je toto obsaženo ve stejném bodě.

4)      Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit a doplňovat podmínky kromě těch, které jsou pravidly soutěže. Soutěž může být odvolána jen ze závažných důvodů. Pro případ zničení či jiné zkázy některé z cen si vyhlašovatel vyhrazuje právo nahradit tuto cenou obdobného charakteru a srovnatelné hodnoty.

5)      V případě, že vyhlašovatel využije svého práva podmínky změnit, změněná verze těchto podmínek bude zveřejněna obdobným způsobem jako verze původní a bude obsahovat sdělení, že podmínky byly změněny a k jakému datu tak bylo učiněno.

6)      Tyto podmínky, soutěž a právní vztahy mezi vyhlašovatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

7)      Případné spory ze soutěže, z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi budou řešeny obecnými soudy na území České republiky.
Navigace: