Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Diabetes mellitus a řízení motorových vozidel ve světle nové vyhlášky

Politika a legislativa
Publikováno: 2012-06-28 Přečteno: 6566 Vytisknout

S platností vyhlášky č. 72/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., upravující podmínky zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, spolu s novelizací zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích se dále zpřísňují a zpřesňují pravidla, resp. podmínky zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Především je kladeno - oproti předchozím úpravám - více důrazu na prokazování „nerizikového či bezpečného chování\" u pacientů s diabetem a je také zakotvena oznamovací povinnost všem lékařům.

Krátký exkurz do problematiky zdravotní způsobilosti

Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen "posudek") vydává posuzující lékař, a to na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel a posudek musí mít písemnou formu.

Posuzujícím lékařem se rozumí:

a) lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče,

b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb,

c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti a rozsah lékařské prohlídky a odborného vyšetření stanovuje příslušná, výše uvedená vyhláška.

Dle ustanovení § 10 prováděcí vyhlášky č. 277/2004 Sb., ve znění novelizací, je lékaři uložena povinnost, jestliže zjistí nebo získá podezření, že zdravotní způsobilost neodpovídá, upozornit posuzujícího lékaře a pacienta. Navíc nově s účinností od 1.1.2012 obsahuje zákon o provozu na pozemních komunikacích povinnost lékaře (tedy jakéhokoli lékaře), který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.

V podstatě se jedná o podnět k zahájení správního řízení o přezkoumání zdravotní způsobilosti, což může vést případně k následnému odebrání řidičského oprávnění. Sdělení lékaře je pouze podnětem, nevede k automatickému odebrání řidičského oprávnění. Jde především o posouzení zdravotní způsobilosti - úřad tedy řidiči nařídí, vyjdou-li najevo skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, aby se podrobil zdravotnímu vyšetření, resp. přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stanovené lhůtě. Nemůže-li se držitel řidičského oprávnění ze závažného důvodu podrobit přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stanovené lhůtě, oznámí tuto skutečnost neprodleně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který mu stanoví lhůtu náhradní. Stanovená lhůta pro přezkoumání zdravotní způsobilosti nesmí být kratší než 15 dní a náhradní lhůta nesmí být kratší než 10 dní. Nepodrobí-li se držitel řidičského oprávnění bez závažného důvodu přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stanovené lhůtě ani ve lhůtě náhradní, považuje se za zdravotně nezpůsobilého k řízení motorových vozidel.

Z hlediska posuzování, jsou zásadní prvky vyhlášky následující:

A. ponechává i nadále zvážení držení řidičského průkazu na posouzení celkového stavu pacienta, ale navíc přímo vylučuje způsobilost k řízení u těch pacientů, kteří prodělali v období posledních 12 měsíců druhou a další těžkou hypoglykémii (nutnost pomoci další osobou) či druhou a další hypoglykémii, která byla bezpříznaková.

B. pro řidiče skupiny 1 (neprofesionály): pro v období 12 měsíců po první hypoglykémii -těžké hypoglykémii (nutnost pomoci druhou osobou) - je možno přiznat způsobilost pouze na základě odborného vyšetření. Totéž platí pro pacienty s orgánovými komplikacemi diabetu.

C. pro řidiče skupiny 2 (profesionály) platí kromě výše uvedených podmínek bodu B dále následující ustanovení: pacient je způsobilý k řízení pokud užívá léky potenciálně způsobující hypoglykémii, ale nemá žádné komplikace diabetu a v posledních 12 měsících neprodělal žádnou těžkou hypoglykémii (vyžadující pomoc druhé osoby) a nebo pokud si hypoglykémii uvědomuje, je schopen doložit pravidelné měření 2x denně a v době související s řízením a prokáže, že rozumí rizikům hypoglykémie (nutno zaznamenat do dokumentace).

D. Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 3 roky.

Zdroj: www.dm2t.cz

Více na www.diabetikzavolantem.cz

 
Navigace: