Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Umělá slinivka řízená iPhonem: přinese revoluci v léčbě diabetu?

Nová léčba
Publikováno: 2014-06-27 Přečteno: 3047 Vytisknout

Toto experimentální zařízení prošlo testem v běžných životních podmínkách a podle odborníků znamená velký pokrok ve vývoji systémů, které by umožňovaly kontinuální (stálé) měření glykémie a automatické dávkování inzulinu a glukagonu.

Umělé slinivce, která by mohla přinést pokrok v léčbě diabetu, se odborně říká bionický pankreas (viz obr. nahoře). Ten byl zatím testovaný po dobu dvakrát pěti dnů u 52 pacientů (jedna studie zahrnovala jen dospělé diabetiky, druhá dospělé i děti ve věku 12 - 21 let) a ukázalo se, že zlepšuje glykemickou kontrolu více než standardní inzulinové pumpy se senzorem. Zařízení bylo vyvinuto v Massachusetts General Hospital a na Boston University, výsledky testování pak byly představeny na právě skončeném kongresu Americké diabetické asociace v San Franciscu a paralelně byly publikovány v prestižním lékařském časopise NEJM.

Zařízení má tři části: dvě pumpy o velikosti mobilního telefonu, které slouží k plně automatické aplikaci inzulinu a glukagonu (dvouhormonální bionický pankreas) a iPhone 4S, který bezdrátově komunikuje s kontinuálním monitorem glykémie (DexCom) a funguje jako jakási řídící jednotka (běží v něm kontrolní algoritmus). Se zařízením je pacient spojen pomocí tří kanyl v oblasti břicha. Úvodní dávka inzulinu bylav zařízení ve studii spuštěna pouze podle pacientovy hmotnosti, poté je podávání hormonů automaticky adaptováno a řízeno velikostí a typem potravy a údaji z kontinuálního monitoru glykémie. Přístroj dokáže sám reagovat na náhlé události, jako je například selhání senzoru kontinuálního monitoru glykémie nebo infuzního setu.
Pacienti zahrnutí do studií měli diabetes 1. typu diagnostikovaný minimálně jeden rok a měli nasazenou léčbu inzulinovou pumpou. Pacienti byli léčeni bionickým pankreatem po dobu pěti dnů a po stejnou dobu jejich vlastní inzulinovou pumpou, pro kontrolu, aby bylo možné porovnat výsledky. Protože studie chtěla zkoumat účinnost zařízení v přirozených podmínkách, pacienti dodržovali svůj obvyklý životní styl, nebyli omezováni v jídle ani v pohybu. Vědci sledovali průměrné hodnoty glykémie (měřené každé dvě hodiny) a průměrný čas strávený v hypoglykémii (tou se rozuměly hodnoty nižší než 3,8 mmol/l), dále byl sledován například počet podaných cukrů při epizodách hypoglykémie nebo počet pacientů, kteří dosáhli cílových hodnot glykémie.

Výsledky ukázaly, že u dospělých pacientů s bionickým pankreasem se během pěti dnů sledování hodnoty glykémie pohybovaly průměrně kolem 7,7 mmol/l, interval byl 6,4 až 9,2 mmol/l. Pod hodnotou 3,8 mmol/l se glykémie pohybovala 4,8 % času a pod hodnotou 3,3 mmol/l 2,3 % času. Průměrná glykémie přes noc byla 6,9 mmol/l (interval 5,4 - 9,4 mmol/l), noční hypoglykémie se vyskytovaly 4,0 % času (hodnoty pod 3,8 mmol/l) a 1,7 % času (hodnoty pod 3,3 mmol/l). V období léčby bionickým pankreatem bylo zaznamenáno méně výkyvů glykémie na kontinuálním senzoru, především pak v noci, než v kontrolním období, kdy byli pacienti léčeni inzulinovou pumpou. Ve druhém až pátém dni léčby byly hodnoty glykémie měřené kontinuálně nižší u pacientů s bionickým pankreatem ve srovnání s kontrolami, procento času stráveného s hodnotami glykémie 3.9 až 10.0 mmol/l bylo vyšší, zatímco procento času s hodnotami glykémie pod 3,8 mmol/l bylo u bionického pankreatu nižší (4.1% vs. 7.3%, P=0.01), stejně jako procento času s hodnotami pod 3,3 mmol/l (1.5% vs. 3.7%, P=0.02). Během noci byly rozdíly v hodnotách glykémie mezi bionickým pankreatem a kontrolní léčbou ještě výraznější, stejně jako doby, které pacienti strávili v hypoglykémii. Během léčby bionickým pankreatem dosáhli všichni pacienti hodnot glykémie pod 8,5 mmol/l, což byl léčebný cíl. V kontrolní skupině těchto hodnot dosáhlo jen 9 pacientů z dvaceti.

Mezi adpolescenty dosahovaly průměrné glykémie při léčbě bionickým pankreatem hodnot 7.7±1.0 mmol/l (rozmezí 5,6 až 10,3) a při kontrolní léčbě 8.7±1.5 mmol/l (rozmezí 5,7 až 12,3, P=0.004). U pacientů nebyly během studií zaznamenány žádné závažné hypoglykémie.

Autoři studie shrnuli, že pomocí technologie bionického pankreatu, která je v současnosti k dispozici, bylo možné dosáhnout lepší kontroly glykémie než pomocí standardní léčby.

Orig.: Russell SJ, El-Khatib FH, Sinha M et al. Outpatient Glycemic Control with a Bionic Pancreas in Type 1 Diabetes. NEJM June 15, 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1314474

Image: AP Photo, Boston Univ. Department of Biomedical Engineering

 
Navigace: