Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Novinky v technologiích, které pomáhají léčit diabetes

Nová léčba
Publikováno: 2013-03-13 Přečteno: 5529 Vytisknout

Na přelomu února a března se v Paříži konala mezinárodní konference, na které se diskutovalo o nejnovějších technologických vymoženostech na poli diabetologie.

Největší pozornosti odborníků se v současné době těší zejména alternativní cesty pro doručování inzulinu do organismu nebo tzv. uzavřené systémy (inzulinová pumpa řízená počítačem), kterým se také říká umělá slinivka (více viz ZDE).

Pacient v centru pozornosti
„Nově se řada přednášejících zamýšlela také nad otázkou správného používání technologií a jejich začlenění do běžného života těch, pro které jsou tyto sofistikované novinky určeny - běžným pacientům s cukrovkou", sdělil svůj postřeh MUDr. Jan Brož z Diabetologického centra FN Královské Vinohrady v Praze. Lékaři se zamýšleli například nad tím, že možná nepohodlnost, nediskrétnost, přílišná sofistikovanost a komplikovanost přístrojů u mnoha obyčejných pacientů převažuje nad možnými přínosy plynoucími z jejich užívání. „Ať máme sebedokonalejší zařízení, nemůže pacientům dobře sloužit, pokud ho neumí ovládat, nerozumí mu, nebo jeho data a možnosti neumí správně využít," řekl dr. Brož a dodal, že jeden z přednášejících upozornil právě na riziko odvrácené pozornosti lékaře od samotného nemocného a jeho problémů k vlastnímu přístroji a počítačovým datům.

Glukometry - co bude nového?
Velká část kongresu se pochopitelně zaměřila na glukometry. V roce 2010 bylo zjištěno, že základním požadavkům na glukometry (PMID 20151773) nevyhovuje 11 z 27 zařízení. Jejich přesnost a spolehlivost je přitom klíčová pro získání spolehlivých dat, na jejichž základě jsou lékaři spolu s diabetikem schopni zlepšit kompenzaci diabetu. Proto byla zmiňována nová přísnější ISO kritéria, která budou klást na výrobce glukometrů větší nároky (nové ISO: std 15/15, ev. 10/10, akceptovatelná přesnost 99%). Nicméně, jak bylo správně poznamenáno na přednášce M. A. Schweitzera, je nutné glukometry správně používat a jejich obsluhu pacientům dobře vysvětlit (např. specifikovat dobu měření - nalačno či 1,5 hodiny až 2 hodiny po jídle v různou denní dobu, způsob měření - suché a čisté ruce), aby pak byla data získaná z glukometru co nejvíc výtěžná.
Měření glykémie však není pro mnoho pacientů komfortní a cíleně se mu pro bolestivost a komplikovanost vyhýbá. Dalším krokem ve vývoji způsobů tzv. selfmonitoringu glykémie (sebeměření) jsou proto např. glukometry s integrovaným systémem proužků či glukometry s neinvazivním způsobem měření (zatím jsou však nedostatečně přesné). Na kongresu byl představen výsledek studie „EX-ACT trial" testující Accu-Check Mobile s integrovaným systémem proužků (integrated strip-free SMBG technology) v porovnání s klasickým glukometrem. Při používání Accu-Check Mobile se počet měření zdvojnásobil a došlo tak ke statisticky významnému poklesu glykovaného hemoglobinu u obou skupin diabetiků, tedy 2. i 1. typu (větší pokles byl však zaznamenán u diabetiků 2. typu).

V současné době se funkce některých glukometrů rozšiřuje o bolusový kalkulátor. Kalkulátor doporučuje dle individuálního nastavení uživatele (např. cílové minimální a maximální glykémie) velikost bolusů inzulinu k jídlu, event. také korekčních bolusů, na základě momentálně naměřené glykémie a plánovaného jídla. Poslední výsledky studie s názvem ABACUS, která testovala, zda glukometr s integrovaným bolusovým kalkulátorem Accu-Check Aviva Expert bolus calculator může pomoci špatně kompenzovaným diabetikům 1. typu léčených intenzifikovaným režimem (MDI), svědčí pro potenciál těchto pomocníků vylepšit glykemickou kompenzaci. Ve zmíněné studii více než polovina pacientů dosáhla při denním použití kalkulátoru poklesu glykovaného hemoglobinu o minimálně 0.5 %, zejména pak pacienti starší 30ti let (v porovnání s dětmi). Bylo taktéž dosaženo významného poklesu glykemické variability (kolísání glykémie). Zároveň nedošlo k většímu výskytu hypoglykémií a použití zařízení nebylo spojeno ani s žádnou těžkou hypoglykémií.

Stále chytřejší pumpy
Hojně diskutovány byly studie spojené s využitím Low-Suspense Insulin delivery (LGS) v inzulinových pumpách Paradigm Veo (které bohužel dosud nejsou schváleny pro americký trh). T. Hanne prezentoval studie dokládající, že LGS jednoznačně snižuje počet zejména nočních hypoglykémií, dobu jejich trvání a hloubku hypoglykémie, snižuje posthypoglykemické exkurze (zastavení pumpy nevede k následné hyperglykémii), a nedochází proto k celkovému zhoršení kompenzace, resp. vzestupu glykovaného hemoglobinu. S. K. Garg dokumentoval benefit LGS i v průběhu cvičení u diabetiků 1. typu - snižuje cvičením navozenou hypoglykémii. Po vypnutí LGS (tj. po ukončení jeho používání) bylo překvapivě zjištěno prodloužení hypoglykémie. Novým směrem je v tomto ohledu Predictive Low Glucose Management (PLGM) - systém, který je schopen předvídat (na základě glykemického trendu pacienta), že za 30 minut by mohlo dojít k poklesu glykémie do pásma hypoglykémie a pumpu zavčas zastavit (resp. upozornit uživatele na klesající trend).
Kupředu jde i vývoj technologie kontinuálních monitorů (Actionable CGM - diagnose predicting senzor). Kromě postupné miniaturizace senzorů (např. Enlite plus s o 80 % menší částí, která se zavádí do podkoží) se pracuje též na nových možnostech snímání glykémie (nový design senzorů), způsobech přichycení senzoru ke kůži a snižování rizika rozpojení, zlepšování integrity (CGM by měl vydržet déle než 7 dní). V kombinaci s pumpou se odborníci snaží o vytvoření integrovaného senzoru s infuzním setem (bylo testováno, že senzor není ovlivněn výdejem inzulinu ani při vysokém bolusu inzulinu - zkoušeno do 30ti jednotek -IU).

Degludec, nový ultra-dlouhý inzulin
Rozsáhlou kapitolu na konferenci tvořily nové inzuliny (ultra-dlouhá a ultra-krátká analoga). Degludec je solubilní bazální analogový inzulin s délkou účinku více než 24 hodin. Při použití degludecu je dosaženo stejného snížení glykémie jako s inzulinem glargin (přípravek Lantus). Degludec je přínosný v tom, že snižuje riziko všech hypoglykémií (spíše u diabetu 2. typu), zejména pak nočních hypoglykémií (u diabetu 1. i 2. typu) v porovnání s inzulinem glargin. Aplikace degludecu 1x denně vede k poklesu lačné glykémie a celkové potřeby dávky bazálního inzulinu. Při porovnání obou inzulinů není významný rozdíl v přírůstku hmotnosti či výskytu nežádoucích účinků. 

Dalším potencionálním ultra-dlouhým inzulinem bude PEGylovaný Lispro (výrobce Eli Lilly). Další, ultra-rychlý analog Linjeta byl prezentován jako naděje pro zrychlení nástupu účinku inzulinu mimo jiné pro potřeby uzavřených systémů s inzulinovou pumpou. Dalším produktem je Mida-Sol - inzulin stabilizovaný na inertních zlatých nanočásticích, které jsou formulovány do tenkého filmu velikosti poštovní známky, umístěného na vnitřní straně tváře k vstřebávání inzulinu přes sliznici tváře přímo do krevního řečiště). Nanočástice fungují jako „dopravní prostředek" pro inzulin a mohly by zlepšovat jeho distribuci a biologickou sílu. Mida-Sol přináší rychlejší akci inzulinu a léčebnou účinnost při nižších dávkách (v porovnání s tabletami) a současně nižšího výskytu nežádoucích účinků na zažívací systém.

Jak lépe snížit glykémii po jídle?
Smyslem urychlení nástupu účinku inzulinu je dosáhnout výrazného snížení glykémie po jídle. Mezi tyto prostředky patří podkožní mikrojehličky, nebo takzvaná hyaluronidáza při společném podání s inzulinem (štěpí v kůži kyselinu hyaluronovou a inzulin pak lépe proniká kůží a rozšiřuje jeho vstřebávací plochu). Další zajímavostí v tomto směru je Diaport (port zavedený do pobřišnice, kam z pumpy přináší inzulin), implantabilní pumpy (pod podkoží v břišní stěně implantovaná inzulinová pumpa s dodávkou inzulinu přes pobřišnici), Technosphere insulin (inhalační inzulin ve formě suchého prášku, který bude vhodnější spíše pro diabetes 2. typu), InsuPatch, InsuLine a InsuPad (vytvářející teplo okolo 38°, zkouší se ale i použití tepla do 40°), již jednou zmíněná Linjeta (má rychlejší absorpci na základě chemické struktury) nebo Thermalin.

Umělá slinivka
Umělá slinivka (Arteficial Pancreas - AP), dosud není připravena k celodennímu použití v praxi, nicméně byla přednesena řada studií dokládající vynikající použití uzavřeného systému během noci. Jeho dokonalému sestavení brání hned několik faktorů. Pro zkonstruování co nejlepšího AP je nutný precizně fungující kontinuální monitor glykémie (CGM). Dnes ale mají CGM stále ještě řadu nedokonalostí. Další problém představuje nedostatečně rychlý inzulin, absorbující se z podkoží příliš pomalu (zpoždění maximálního účinku dosahuje 60-90 minut). Tento aspekt by však bylo možné změnit podáním inzulinu do pobřišnice (systém Accu-Check DiaPort).

Připraveno podle: Brož J., Urbanová J. „KRÁTKÁ" ZPRÁVA Z ATTD 2013. www.dm2t.cz
Navigace: